อัตราค่ารักษา

เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

We Treat Dental Clinic

คลินิกทันตกรรมวีทรีท เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว

คลินิกทันตกรรมวีทรีท We Treat Dental Clinic เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว ให้ทุกคนยิ้มได้อย่างมั่นใจ ปรึกษาคุณหมอ เพื่อวางแผนการรักษา
ติดต่อเพื่อนัดหมาย
parallax background

เบ็ดเตล็ด (Check-up/Preventive Treatment)

รายการ ค่ารักษา
ตรวจสุขภาพช่องปาก (Oral examination) -
ค่าปลอดเชื้อ (Sterilization) 40
X-Ray ฟิล์มเล็กในปาก/ฟิล์ม (Intraoral x-ray / film) 150
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าข้าง/ฟิล์ม (Extraoral x-ray / film) 500
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าตรง/ฟิล์ม 500
พิมพ์ปากเพื่อจัดฟัน (Dental impression) 1,000
ฉีดยาชาเฉพาะที่/ครั้ง 150
กรอแต่งฟัน/ซี่ 300-400

อุดฟันทั่วไป (Filling Treatment)

รายการ ค่ารักษา
อุดฟันชั่วคราว/ด้าน (Temporary filling / surface) 400
วัสดุสีฟัน สีโลหะ ด้านแรก (Amalgam filling 1 surface) 600-800
วัสดุสีฟัน สีโลหะ ด้านต่อไป ด้านละ (Amalgam next surface) 600-800
วัสดุสีฟันเหมือนฟัน ด้านแรก (Composite filling 1 surface) 600
วัสดุสีฟันเหมือนฟัน ด้านต่อไป ด้านละ (Composite filling next surface) 600
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema closure) 1,500-3,000
อุดฟันหลังรักษาคลอกรากฟัน/ซี่ (Composite filling for endodontically treated tooth) 1,200-1,500

รักษาโรคเหงือก (Periodontal Treatment)

รายการ ค่ารักษา
ขูดหินปูน+ขัดฟัน (Scaling and polishing) 800-1,200
Airflow (Stains removing) 1,200-1,500
เกลารากฟัน/ซี่ (Root planning per tooth) 500
เกลารากฟันเหมาด้าน/ด้าน (Root planning per quadrant/side) 3,000
ศัลย์ปริทันต์เพิ่มความยาวตัวฟัน (Crown Lengthening) 2,000-3,000

การผ่าตัด (Oral Surgery)

รายการ ค่ารักษา
ถอนฟัน/ซี่ (Simple extraction) 800-1,200
ถอนฟันโดยการผ่าตัดร่วม หรือ ฟันคุด/ซี่ (Surgical extraction) 1,200-1,500
ผ่าฟันคุด/ซี่ (Wisdom tooth extraction) 1,500-4,000
ผ่าฟันฝัง/ซี่ (Embedded tooth extraction) 4,000-6,000
ตัดแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก/ตำแหน่ง (Frenectomy) 3,000-4,000
ตัดแต่งเหงือกไม่ต้องกรอกระดูกร่วม/ซี่ (gingivectomy) 2,000-3,000
ตัดแต่งเหงือกแบบกรอกระดูกร่วม/ซี่ (gingivoplasty) 3,500-4,000
ปลูกกระดูก(ไม่รวมค่าวัสดุ)/ตำแหน่ง (Bone grafting) 4,000-5,000
ตัดไหม+ล้างแผล (Stitches off) 150

จัดฟัน (Orthodontic/Braces treatment)

รายการ ค่ารักษา
จัดฟันโลหะ (metal bracket) 36,000-45,000
จัดฟันโลหะ AOSC (AOSC bracket) 60,000
จัดฟันใส บนหรือล่าง (/ชุด) (Clear aligner(one arch)/set) 9,000
จัดฟันใส บนและล่าง (/ชุด) (Clear aligner(full arch)/set) 9,000
ค่า Set up model จัดฟันใส (Set up model for clear aligner) 1,500
Invisalign Express (14 set) 99,000
Invisalign Lite (26 set) 125,000
Invisalign Full (ไม่จำกัดจำนวนชุด/unlimited) 145,000
ถอดเครื่องมือ + ขัดกาว (Removing fixed appliance) 1,000
หมุด/ชิ้น (Mini Screw/piece) 5,000
เครื่องมือจัดฟันขยายขากรรไกร (Removable appliance/active plate) 5,000
อุปกรณ์ยกการสบฟัน (Turbo bite) 500
รีเทนเนอร์ใส/ชิ้น (Clear retainer/arch) 2,500
รีเทนเนอร์ใสสำหรับคนนอนกัดฟัน/ชิ้น (Unbreakable clear retainer/arch) 5,000
รีเทนเนอร์ใส Viviera/3 ชุด (Viviera retainer/3set) 30,000
รีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น (Metal wire retainer/arch) 2,500
เพิ่มลายพิเศษบนรีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น 200
ปรับรีเทนเนอร์/ครั้ง (Adjust retainer) 500
เพิ่มฟันปลอมบนรีเทนเนอร์/ซี่ (Add more tooth to retainer/tooth) 500

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic dental treatment)

รายการ ค่ารักษา
วีเนียร์คอมโพสิต/ซี่ (Direct composite resin veneer/tooth) 4,000
วีเนียร์เซรามิก/ซี่ (Ceramic veneer/tooth) 12,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน (Home bleaching kit) 5,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก น้ำยา Opalescence (Office bleaching (Opalescence) 5,000
ฟอกสีฟันที่รักษาคลองรากฟัน/ซี่ (Internal bleaching/tooth) 1,500
ถาดฟอกสีฟัน/ชิ้น (Home bleaching tray/piece) 2,000
เฝือกสบฟันนิ่ม/ชิ้น (Soft splint/piece ) 2,500
เฝือกสบฟันแข็ง/ชิ้น (Hard splint/piece ) 5,000
กรอปรับเฝือกสบฟันแข็ง (Adjust hard splint) 100

คลองรากฟัน (Root canal treatment)

รายการ ค่ารักษา
ฟันหน้า (Anterior/Incisor/Front tooth) 5,000-7,000
ฟันกรามน้อย (Premolar tooth) 10,000
ฟันกรามใหญ่ (Molar tooth) 12,000
รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน (Emergency treatment/Root canal debridement) 1,500-2,000
รักษาคลองรากฟันซ้ำชำระเพิ่ม (Retreated endodontic treatment add) 1,000
รักษาคลองรากฟันในแบบคงความมีชีวิต (Vital pulp therapy) 3,500
เฝือกสบฟันนิ่ม/ชิ้น (Soft splint/piece ) 2,500
** ค่าบริการการรักษาราก ไม่รวม ค่าบูรณะฟันที่จำเป็นทั้งก่อนและหลังการรักษา **
(** The treatment fee doesn’t include the fee of final restoration **)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic/Child Treatment)

รายการ ค่ารักษา
อุด PRR ด้านแรก (PRR filling 1 surface) 800
อุด PRR ด้านต่อไป (PRR filling next surface) 800
ถอนฟัน/ซี่ (Extraction/tooth) 800
เคลือบฟลูออไรด์แบบทา (Fluoride varnish technique) 400
เคลือบฟลูออไรด์แบบถาด (Fluoride tray technique) 500
เคลือบหลุมร่องฟัน/ซี่ (Sealant/tooth) 500

ฟันปลอม (Prosthesis)

รายการ ค่ารักษา
ฟันปลอมฐานโลหะ/ชิ้น ซี่แรก (Partial denture(Metal base) first tooth) 8,000-10,000
ซี่ต่อไป/ซี่ (Next tooth/tooth) 500
ตะขอสีเหมือนฟัน/ตัว (Acetal clasp/piece) 1,500
ฟันปลอมฐานพลาสติก/ชิ้น ซี่แรก (Partial denture (Acrylic base) first tooth) 2,000
ซี่ต่อไป/ซี่ (Next tooth/tooth) 500
เสริมตะแกรง (Metal framework enhance) 1,500
ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบนิ่ม /ชิ้น ซี่แรก (Partial denture (Valplast) first tooth) 6,000
ซี่ต่อไป/ซี่ (Next tooth/tooth) 500
ฟันปลอมทั้งปาก/ชิ้น (Complete denture /arch) 15,000-20,000
เสริมฐานฟันปลอม (Reline denture) 2,000
เปลี่ยนฐานฟันปลอม (Rebase denture) 3,000
ซ่อมฟันปลอม (Denture repair) 1,500
ครอบฟันโลหะล้วน (Full metal crown/Non precious) 10,000
ครอบฟันโลหะล้วน (Full metal crown/Semi precious) 14,000
ครอบฟันโลหะล้วน (Full metal crown/High precious) 20,000
ครอบฟันโลหะผสมเซรามิก (Porcelain fused to metal/Non precious) 10,000
ครอบฟันโลหะผสมเซรามิก (Porcelain fused to metal/Semi precious) 12,000
ครอบฟันโลหะผสมเซรามิก (Porcelain fused to metal/High precious) 18,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน (All ceramic crown) 15,000
ครอบฟันคอมโพสิต (Composite crown) 8,000
เดือยฟันพลาสติก (Fiber post) 4,000
เดือนฟันโลหะ (Metal crown) 5,000
ก่อแกนฟัน/ซี่ (Core build up/tooth) 1,000
ครอบฟันชั่วคราว (Temporary crown/tooth) 1,500 - 3,000
ยึดครอบฟันชั่วคราว (Temporary cement/tooth) 500
ยึดครอบฟันถาวร (Permanent cement/tooth) 1,000